Pick your language - Kies uw taal - Choisissez voter langue - Wählen Sie Ihre Sprache

 

JOOSEN-LUYCKX AQUA BIO

Oude Kaai 26

2300 Turnhout

België

 

Tel: +32(0)14 47 27 10

Fax: +32(0)14 42 09 24

info@aquabio.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Het aanvaarden van de factuur impliceert de formele aanvaarding der algemene voorwaarden, die de koper erkent te kennen. De koop ontstaat op het ogenblik dat de bestelling aanvaard wordt door de verkoper, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet. Geen enkele aanvaarde bestelling kan geannuleerd worden door de koper dan met akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding.

2. De facturen zijn betaalbaar binnen dertig dagen vanaf factuurdatum. Door het niet betalen van één van de facturen op de vervaldag worden alle schuldvorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar en kan de verkoper, naar keuze, de uitvoering van de lopende bestellingen opschorten of geheel of gedeeltelijk eenzijdig verbreken. Deze aanvaardt op elk ogenblik en op vraag van de verkoper een inventaris op te maken van de onbetaalde goederen in zijn bezit.

3. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% vanaf factuurdatum verschuldigd op de openstaande bedragen. Bovendien is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de openstaande bedragen verschuldigd.

4. De verkoper kan de verkoop eenzijdig verbreken of de levering opschorten zonder dat dit enige aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van de koper ingeval van overmacht. Als overmacht worden aanzien alle omstandigheden die voor de verkoper redelijkerwijze onvoorzienbaar zijn en hem niet toerekenbaar derwijze dat de regelmatige aankomst van de grondstoffen of de normale fabricatie van de producten verhinderd wordt, inzonderheid: oorlog, oproer, onderbreking in het vervoer, staking, lock-out.

5. Totdat de desbetreffende factuur volledig betaald is in hoofdsom, interesten en kosten, blijven de goederen eigendom van de verkoper. Het is de koper niet toegestaan deze te vervreemden tot integrale betaling.

6. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn de leveringstermijnen niet bindend, doch slechts indicatief. De verkoper waarborgt noch de vervoermiddelen, noch de termijnen waarbinnen het vervoer wordt uitgevoerd.

7. De verkoper waarborgt de kwaliteit en de hoeveelheid van de producten slechts bij het verlaten van de fabrieken en opslagplaatsen. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst reizen de goederen op risico en gevaar van de koper, zelfs als de kosten van het vervoer ten laste van de verkoper zijn. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten over zichtbare gebreken of gebrek aan conformiteit ons onmiddellijk gemeld worden en schriftelijk bevestigd worden binnen een week na ontvangst van de goederen. Bovendien dient de koper alle maatregelen te nemen om een tegensprekelijke expertise mogelijk te maken en de goederen ter beschikking van de verkoper te stellen met dit oogmerk. Wat ook de oorzaak van de klacht moge zijn, het herstel is, naar keuze van de verkoper beperkt tot kosteloze vervanging of teruggave van de prijs van de gebrekkige of niet – conforme goederen, met uitsluiting van iedere schadevergoeding. Daar alle kleuren na verloop van tijd kunnen veranderen, wordt bij kleurverandering geen waarborg gegeven.

8. Elke levering wordt gefactureerd aan de prijs van kracht op de dag van de bestelling.

9. Prijzen zoals vermeld op de prijslijst zijn exclusief B.T.W.

10. De eerste bestelling, ongeacht de omvang ervan, en elke bestelling onder de 250,00 EURO netto dient tegen rembours en in contanten betaald te worden.

11. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de koop – verkoop. De Rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die verband houden met de overeenkomst.